menu

Heffingskortingen

Net als werknemers in loondienst krijgen ondernemers heffingskortingen op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekering. De algemene heffingskorting is er voor iedereen, de arbeidskorting voor werkende mensen en daarnaast zijn er nog een aantal heffingskortingen afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Let op: controleer altijd bedragen en berekeningen zelf bij de officiële instanties (Belastingdienst.nl)!

Algemene Heffingskorting

Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting, in 2014 bedraagt deze € 2.103 voor werknemers jonger dan 65 jaar en 1.034 euro voor werknemers van 65 jaar of ouder. Het bedrag is een korting op de inkomstenbelasting. Vanaf 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Het bedrag van € 2.103 geldt alleen bij een belastbaar inkomen lager dan €19.645. Bij een hoger belastbaar inkomen wordt het bedrag verlaagd met 2% van het belastbare inkomen boven dit bedrag. Bij een belastbaar inkomen hoger dan € 56.495 is de heffingskorting altijd € 737.

Een aantal voorbeeld berekeningen vind je hier.

Arbeidskorting

Werkende mensen hebben recht op arbeidskorting. Het bedrag is gelijk aan een percentage van het loon tot een maximumbedrag. In de tabellen hieronder vind je hoogte van de arbeidskorting: de arbeidskorting  is afhankelijk van inkomen en leeftijd.

Jonger dan 65 jaar

Arbeidskorting

n.v.t.

1,827%

Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 8.816 of lager

Arbeidskorting maximaal

€ 1.723

16,115%

Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 8.816

Afbouw arbeidskorting

n.v.t.

4% van het loon boven € 40.248

De afbouw is € 1.173 als het loon meer is dan € 69.573

Bron: belastingsdienst.nl (2014)

65 jaar of ouder

Arbeidskorting

n.v.t.

0,944%

Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking € 8.816 of lager.

Arbeidskorting maximaal

€ 890

8,319%

Voor zover loon uit tegenwoordige dienstbetrekking hoger dan € 8.816.

Afbouw arbeidskorting

n.v.t.

2,06649% van het loon boven € 40.248

De afbouw is € 606 als het loon
meer is dan € 69.573

Bron: belastingsdienst.nl (2014)

Alleenstaande ouderkorting

Een meevaller voor alleenstaande ouders. Voor ouders jonger dan 65 is korting € 947 euro (65 jaar of ouder: 490 euro). Voordat je recht hebt op deze heffingskorting, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Minimaal zes maanden geen (fiscale) partner in het belastingjaar;
  • In het huishouden zijn alleen kinderen aanwezig die op 31 december van het voorgaande jaar jonger dan 27 jaar waren. Het jongste kind is jonger dan 18 jaar;
  • Je hebt minimaal één kind te onderhouden voor minimaal 408 euro per kwartaal of hebt recht op kinderbijslag;
  • Dit kind is bij de gemeente ingeschreven op jouw woonadres;
  • Je kind heeft geen eigen vermogen of inkomen of dit is onvoldoende om zelf van te leven;

Vanaf 2015 wil het kabinet de alleenstaande ouderkorting afschaffen. Alleenstaande ouders krijgen in plaats daarvan een compensatie (€ 2.800) bij het kindgebonden budget.

 

Jonger dan 65 jaar

65 jaar en ouder

Basisbedrag € 947 € 490
Inkomensafhankelijk deel 4,3% van het inkomen met een maximum van € 1.319 2,22% van het inkomen uit werk met een maximum van € 682
Totaal maximaal € 2.266 € 1.172

Bron: belastingsdienst.nl (2014)

Werkbonus

De werkbonus is geïntroduceerd om de mogelijkheid te bieden de financiële gevolgen van de stijging van de AOW-leeftijd op te vangen. Je hebt recht op de werkbonus als je op

  • 1 januari van het jaar tussen de 60 en 64 bent;
  • niet meer dan 175% van het wettelijk minimumloon verdient.

De werkbonus is maximaal bij de lage inkomens (100 – 120% van het minimumloon).

(Alleenstaande) ouderenkorting

AOW-gerechtigden kunnen ook als zelfstandig ondernemer nog recht hebben op ouderenkorting, mits het inkomen onder een bepaalde grens ligt. Alleenstaande ouderen kunnen daarnaast recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting.

Ouderenkorting

€ 1.032 n.v.t. Het loon op jaarbasis mag niet meer zijn dan € 35.450

 

€ 150 Als het loon hoger is dan € 35.450

Alleenstaande-ouderenkorting

€ 429 n.v.t. n.v.t.

Bron: belastingsdienst.nl (2014)

Combinatiekorting

Een inkomensafhankelijke korting voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders met de zorg voor een kind jonger dan 12. Meer informatie over de voorwaarden vind je bij de belastingdienst.

Jonggehandicaptenkorting

Korting voor jonge mensen die recht hebben op een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidondersteuning jonggehandicapten):

  • en geen recht hebben op ouderenkorting
  • maar die niet ontvangen, omdat je een andere uitkering of inkomen heeft.

Levensloopverlofkorting

Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling (en daarmee levensloopverlofkorting) afgeschaft. Je kunt niet meer beginnen met sparen via deze regeling. Voor bestaande deelnemers geldt overgangsrecht.

Voorbeeld toepassen heffingskortingen

In het artikel wat hou ik netto over? staat een uitgebreide uitleg over het berekenen van het netto salaris. Hier wordt ook uitgelegd waar de heffingskortingen worden toegepast.

laatste update: 2 januari 2014