menu
e-boekhouden

Vereniging

Een vereniging is een rechtsvorm waarbij winst maken niet het doel is. Een gemeenschappelijk doel van de leden moet de grondslag van de vereniging zijn. Dit doel mag niet ‘geld verdienen voor de leden’ zijn.

De algemene ledenvergadering heeft de macht binnen de vereniging. De ledenvergadering benoemt het bestuur en kan de vereniging ontbinden. Het bestuur heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken.

Statuten

Wanneer de statuten van de vereniging zijn opgenomen in een notariële akte heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid. Gebeurt dit niet, dan mag de vereniging geen erfgenaam zijn en geen registergoederen verkrijgen. De statuten van een vereniging bevatten de belangrijkste regels. Wanneer de vereniging bij notariële akte is opgericht moeten de statuten in ieder geval de volgende punten bevatten:

  • De naam en de plaats van de vereniging;
  • Het doel van de vereniging;
  • Verplichtingen van de leden tegenover de vereniging;
  • De wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;
  • De wijze van benoeming en ontslag van het bestuur;
  • De bestemming van de financiële middelen na ontbinding van de vereniging.

Aansprakelijkheid vereniging

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (met notariële akte en inschrijven bij het handelsregister) geldt als rechtspersoon. Bestuur en leden zijn dan in principe niet aansprakelijk tenzij het gaat om wanbeleid.

Een vereniging die niet via een notaris is opgericht en zonder inschrijving bij de KVK is geen rechtspersoon. Het bestuur is dan met privévermogen aansprakelijk voor financiële verplichtingen van de vereniging.

Belastingen vereniging

Wanneer de belastingdienst de vereniging als ondernemer beschouwd, dan moet er vennootschapsbelasting betaald worden over de winst. Wanneer voldaan wordt aan de eisen voor ondernemerschap, is de vereniging ook btw-plichtig.

Meer over de Vereniging

Eenmanszaakoprichten.nl richt zich op de rechtsvorm eenmanszaak. De informatie over de vereniging is daarom slechts beknopt.